PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

 Mladí dobrovoľníci - budovanie svojpomocných kapacít

Komunitné centrum Roškovce „spojilo svoje sily“ s Komunitným centrom Petrová pri podporovaní mladých ľudí z oboch obcí a pri ich zapájaní do chodu komunitných centier.

V oboch komunitných centrách vyrástli z pôvodných účastníkov krúžkov pre deti mladí ľudia, ktorí majú potenciál dosiahnuť veľa nielen vo svojom osobnom rozvoji, ale zároveň môžu byť prospešní aj pre ostatných v obciach.

Okrem individuálnej podpory viacerých z nich pri štúdiu na strednej škole sa snažíme o zapájanie mladých Rómiek a Rómov do činnosti Komunitných centier. Za účelom zvyšovania kvalifikácie a motivácie dobrovoľníkov absolvujú rôznorodé typy vzdelávacích aktivít (tréningy, stáž, výmenné pobyty v partnerskom centre). „Vychovávaním“ budúcich mládežníckych vedúcich sa okrem rozvoja potenciálu zapojených jednotlivcov snažíme o vybudovanie svojpomocných kapacít vo vnútri rómskych komunít.  

 Zrealizované aktivity: