PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Komunitné centrum Petrovany

 

Obec Petrovany v okrese Prešov vznikla spojením dvoch dedín – Petrovany a Močarmany. V oboch pôvodných obciach žijú Rómovia, v oboch prípadoch na kraji obce. Hoci priestorové vylúčenie a priepasť medzi majoritou a minoritou nedosahuje také rozmery ako v mnohých iných obciach, rozdiely medzi Rómami a Nerómami v obci existujú - najmä v oblastiach vzdelania a zamestnanosti. O prekonávanie týchto bariér, ktoré spolu s postojmi majority bránia plnohodnotnému začleneniu sa obyvateľov rómskych lokalít do spoločnosti, sa snaží Komunitné centrum.

Komunitné centrum sme v spolupráci s obcou Petrovany založili v auguste 2008. Centrum má ambíciu byť priestorom, kde sa stretávajú ľudia z obce naprieč všetkými skupinami, bez ohľadu na vek, dosiahnuté vzdelanie, etnicitu, či vyznanie. Ponúka svoje služby rôznym cieľovým skupinám podľa ich potrieb, nie je určené výhradne len pre niektorú z nich. Je priestorom, kde môžu občania realizovať vlastné nápady, ktoré povedú ku zlepšeniu života v obci.

 

Aktivity KC Petrovany:

1. Sociálne poradenstvo

Služby individuálneho sociálneho poradenstva zabezpečujú Komunitní sociálni pracovníci, ktorí sú zamestnancami obce.  Napomáhajú obyvateľom pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie, poskytujú im služby sociálneho poradenstva a asistencie, medzi ktoré patria najmä pomoc s administratívnymi úkonmi, vyjednávanie a doprovod pri jednaní s inštitúciami, pomoc pri zabezpečovaní príjmov, pri problémoch s bývaním, s dochádzkou detí do školy a podobne.

2. Nízkoprahový klub pre deti a mládež  a voľnočasové aktivity

Voľnočasový nízkoprahový klub je otvorený pre deti a mládež od predškolákov po stredoškolákov. Venujeme sa v ňom vzdelávacím, výtvarným a športovým aktivitám, hrám, umeleckej tvorbe, či ručným prácam. Klub v priestoroch bývalého kultúrneho domu v Močarmanoch najčastejšie navštevujú rómske deti z tejto časti obce, pretože sú pre ne záujmové krúžky v iných zariadeniach spravidla finančne  nedostupné. Niektoré z detí sú tiež zaradené do programu individuálneho doučovania  - Dot.

Pri tvorbe programu voľnočasových aktivít sa snažíme podporiť vlastnú iniciatívu detí a mládeže. Prvým krokom je svojpomocné zriadenie hudobnej skúšobne, ktorej otvorenie je plánované na november. V skúšobni  budú deti a mladí pod vedením dobrovoľníkov z radov miestnych obyvateľov a iných odborníkov rozvíjať svoj hudobný talent.

3. Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity sú pravidelnou súčasťou nízkoprahového klubu, v ktorom je mesačný program štruktúrovaný podľa určitej jednotiacej témy (napr. v mesiaci október sa deti zaoberali témou „Zdravie“).V KC Petrovany realizujeme taktiež program Dot - individuálne doučovanie a tútoring detí, ktorého cieľom je odstraňovanie bariér vo vzdelávaní (napr. nevyhovujúce zázemie k domácej príprave, nízke vzdelanie rodičov a niekedy aj ich nedostatočná schopnosť pomôcť deťom s prípravou do školy). 

Pre dospelých záujemcov, pre ktorých je z rôznych príčin nedostupné ďalšie vzdelávanie, plánujeme realizáciu kurzu angličtiny. Pre mnohých klientov je často jedinou možnosťou, ako si nájsť zamestnanie, vycestovanie do zahraničia, najčastejšie do Anglicka. Aby sme im uľahčili komunikáciu v novom prostredí, budeme pre nich realizovať konverzačný kurz angličtiny.

    

Ako sa môžete zapojiť?

Pokiaľ by ste mali záujem akokoľvek sa podieľať na aktivitách komunitného centra (napr. pravidelnou či jednorázovou dobrovoľnou výpomocou; vedením krúžkov či vzdelávacích aktivít; zapojením sa do programu individuálneho doučovania; drobným finančným či nefinančným darom), alebo sa len chcete o centre dozvedieť viac, kontaktujte koordinátorku centra.

Kontakt:

Komunitné centrum Petrovany

082 53 Petrovany

Koordinátor Nízkoprahového programu pre deti a mládež:

Róbert Kohlmayer                               [email protected]     

Koordinátorka Programu podpory vzdelávania:

Jana Šolcová                              [email protected]         0910/791 710

 

Ďalšie informácie o KC Petrovany:

?>