PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Aktivity a služby v KC Petrovany

1. Sociálne poradenstvo

Služby individuálneho sociálneho poradenstva zabezpečujú Komunitní sociálni pracovníci, ktorí sú zamestnancami obce.  Napomáhajú obyvateľom pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie, poskytujú im služby sociálneho poradenstva a asistencie, medzi ktoré patria najmä pomoc s administratívnymi úkonmi, vyjednávanie a doprovod pri jednaní s inštitúciami, pomoc pri zabezpečovaní príjmov, pri problémoch s bývaním, s dochádzkou detí do školy a podobne.

2. Nízkoprahový klub pre deti a mládež  a voľnočasové aktivity

Voľnočasový nízkoprahový klub je otvorený pre deti a mládež od predškolákov po stredoškolákov. Venujeme sa v ňom vzdelávacím, výtvarným a športovým aktivitám, hrám, umeleckej tvorbe, či ručným prácam. Klub v priestoroch bývalého kultúrneho domu v Močarmanoch najčastejšie navštevujú rómske deti z tejto časti obce, pretože sú pre ne záujmové krúžky v iných zariadeniach spravidla finančne  nedostupné. Niektoré z detí sú tiež zaradené do programu individuálneho doučovania  - Dot.

Pri tvorbe programu voľnočasových aktivít sa snažíme podporiť vlastnú iniciatívu detí a mládeže. Prvým krokom je svojpomocné zriadenie hudobnej skúšobne, ktorej otvorenie je plánované na november. V skúšobni  budú deti a mladí pod vedením dobrovoľníkov z radov miestnych obyvateľov a iných odborníkov rozvíjať svoj hudobný talent.

3. Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity sú pravidelnou súčasťou nízkoprahového klubu, v ktorom je mesačný program štruktúrovaný podľa určitej jednotiacej témy (napr. v mesiaci október sa deti zaoberali témou „Zdravie“).V KC Petrovany realizujeme taktiež program Dot - individuálne doučovanie a tútoring detí, ktorého cieľom je odstraňovanie bariér vo vzdelávaní (napr. nevyhovujúce zázemie k domácej príprave, nízke vzdelanie rodičov a niekedy aj ich nedostatočná schopnosť pomôcť deťom s prípravou do školy). 

Pre dospelých záujemcov, pre ktorých je z rôznych príčin nedostupné ďalšie vzdelávanie, plánujeme realizáciu kurzu angličtiny. Pre mnohých klientov je často jedinou možnosťou, ako si nájsť zamestnanie, vycestovanie do zahraničia, najčastejšie do Anglicka. Aby sme im uľahčili komunikáciu v novom prostredí, budeme pre nich realizovať konverzačný kurz angličtiny.

    

Ako sa môžete zapojiť?

Pokiaľ by ste mali záujem akokoľvek sa podieľať na aktivitách komunitného centra (napr. pravidelnou či jednorázovou dobrovoľnou výpomocou; vedením krúžkov či vzdelávacích aktivít; zapojením sa do programu individuálneho doučovania; drobným finančným či nefinančným darom), alebo sa len chcete o centre dozvedieť viac, kontaktujte koordinátorku centra Andreu Lvovú.