PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Program podpory vzdelávania

 

Napriek snahám mnohých škôl, inštitúcií a organizácií z rôznych sektorov, slovenský školský systém stále nie schopný efektívne vzdelávať rómske deti, prichádzajúce do škôl zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. V porovnaní s majoritnou populáciou sú deti omnoho častejšie umiestňované do špeciálnych škôl a tried pre žiakov s mentálnym postihnutím, opúšťajú  školskú dochádzku predčasne, často bez ukončenia základného vzdelania. V dôsledku nízkej vzdelanostnej úrovne sa následne sťažuje ich zaradenie sa na trh práce a do širšej spoločnosti vo všeobecnosti, čím sa neustále prehlbuje miera vylúčenia rómskych lokalít. 

Základným cieľom programu podpory vzdelávania je odstraňovanie bariér v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu pre deti z vylúčených rómskych lokalít. Pri svojej činnosti kombinujeme lokálny prístup (pomoc jednotlivcom a skupinám v konkrétnych lokalitách) so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky.

 

Ciele programu:

 1. Zvyšovanie šancí  rómskych detí a mládeže zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, klientov KC, na úspech v systéme formálneho vzdelávania
 • eliminácia preraďovania detí do špeciálnych škôl a tried; zlepšenie školských výsledkov; zníženie počtu detí opakujúcich ročník; eliminácia predčasného ukončovania školskej dochádzky v nižších ročníkoch, bez ukončenia základného vzdelania; zvyšovanie motivácie ku štúdiu, špecificky k pokračovaniu v štúdiu na strednej škole, posilňovanie hodnoty vzdelania a vzdelávania prostredníctvom pozitívnych vzorov  - individuálnych tútorov
 1. Zvyšovanie integračného potenciálu rómskych detí a mládeže, klientov KC
 • rozvoj životných zručností detí a mládeže; zlepšovanie orientácie v nerómskom svete, budovanie kontaktov medzi Rómami a majoritou
 1. Posilnenie záujmu rodičov o vzdelávanie detí
 • pedagogizácia domáceho prostredia; zvyšovanie podpory detí v štúdiu, špecificky na stredných školách; zvýšenie informovanosti o práve dieťaťa na kvalitné vzdelanie, o rozdieloch špeciálneho a bežného školstva
 1. Odstraňovanie bariér v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu na strane škôl
 • monitorovanie procesu preraďovania detí do špeciálnych škôl a tried a ďalších segregačných praktík, ich eliminácia; zosilnenie tlaku na poskytovanie kvalitného vzdelávania všetkým deťom zo strany konkrétnych školských zariadení; spolupráca pri individuálnom rozvoji detí, klientov Komunitných centier; poradenstvo a asistencia pri vytváraní inkluzívnych vzdelávacích programov na školách
 1. Odstraňovanie systémových bariér v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu
 • navodenie zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zabezpečia rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti, bez ohľadu na ich sociálne, ekonomické a/alebo kultúrne zázemie
 1. Podpora profesionálov a dobrovoľníkov pracujúcich so znevýhodnenými deťmi a mládežou
 • rozvoj vedomostí, profesionálnych zručností a praktických skúseností profesionálov a dobrovoľníkov prostredníctvom cieleného vzdelávania; vypracovávaním metodických materiálov

 

 

Aktivity programu:

 1. Nízkoprahové programy a neformálne vzdelávanie v Komunitných centrách Roškovce, Petrovany a Petrová
 2. Program skupinového doučovania v KC Roškovce
 3. Program DoT = individuálne doučovanie a tútoring detí v KC Petrovany
 4. Výskumné a advokačné aktivity
 5. Vzdelávanie profesionálov a dobrovoľníkov, pracujúcich so znevýhodnenými deťmi a mládežou

 

?>