PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Evaluácia a zlepšovanie lokálnych vzdelávacích politík vo vzťahu k deťom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

1. 9. 2008 bola uvedená do praxe školská reforma, ktorá presunula veľkú časť kompetencií vo vzdelávaní priamo na jednotlivé školské zariadenia. Jednou z nových kompetencií škôl je zadefinovať v rámci vlastných vzdelávacích stratégií - tzv. Školských vzdelávacích programov, špecializované programy vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP).

S cieľom zlepšiť pripravenosť škôl na plnenie tejto úlohy a zabezpečiť efektívnu spoluprácu všetkých subjektov, zainteresovaných na vzdelávaní detí (škola - komunitné centrum – samospráva – rodina) sme začali 1.4. 2009 realizovať projekt, zameraný na formovanie inkluzívnych vzdelávacích stratégií na lokálnej úrovni. Zámerom projektu je zvyšovanie šancí rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na úspech vo vzdelávacom systéme prostredníctvom monitoringu a evaluácie vzdelávacích politík na úrovni škôl a následnej tvorby a realizácie inkluzívnych programov vzdelávania vo vzťahu k deťom zo SZP v konkrétnych lokalitách.

Pomocou analýzy Školských vzdelávacích programov škôl, vzdelávajúcich deti zo SZP v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji chceme získať prehľad o pripravenosti škôl formulovať a realizovať špecializované programy pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Trom partnerským školám v lokalitách, v ktorých prevádzkujeme Komunitné centrá,  následne poskytneme vzdelávanie a asistenciu pri vytváraní inkluzívnych Školských vzdelávacích programov a pri ich zavádzaní do praxe. Na formálne vzdelávanie bude úzko nadväzovať program Komunitných centier, zameraný na podporu mimoškolského a neformálneho vzdelávania detí, rozvíjanie ich životných zručností, odstraňovanie problémov v konkrétnych predmetoch prostredníctvom individuálneho doučovania a tútoringu a na zlepšovanie komunikácie medzi rodinou, centrom a školou.

Výstupom projektu bude publikácia, obsahujúca výsledky výskumu, overené postupy (ako aj prípadné neúspechy) a metodologické odporučenia pre školy pri prispôsobovaní ich Školských vzdelávacích programov špecifickým potrebám rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Obsah publikácie bude smerovať k vytváraniu inkluzívnej školy, ktorá je schopná efektívne vzdelávať všetkých žiakov.

Projekt bude realizovaný od 1.4.2009 do 31.3.2010.

Partnerom projektu je Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum v Prešove (ROCEPO), integrálna súčasť Metodicko-pedagogického centra v Prešove.

Projekt bol podporený z prostriedkov Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

 

?>