PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Komunitné centrá ako centrá komplexných služieb

Komplexnosť a mnohovrstvovosť problému

Problémy, ktoré sa spájajú so životom vo východoslovenských rómskych osád sa dotýkajú mnohých oblastí súčasne: chudoby, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia, vzťahov s majoritou. Aktivity či prístupy, zamerané na riešenie jedného problému alebo iba na jednu cieľovú skupinu nemajú šancu prispieť k dlhodobejšej zmene situácie obyvateľov v osadách.

 

Úloha samospráv

Hlavný potenciál k  zlepšeniu stavu vo vylúčených rómskych osadách leží v právomociach obcí a lokálnych inštitúcií. Obce, ktoré sa snažia tento problém riešiť, sa ale potýkajú s nedostatkom potrebných informácií, zdrojov (ľudských aj finančných) a dostupných nástrojov.

 

Časté nedostatky riešení na lokálnej úrovni

Riešenia, ktoré sa využívajú na úrovni obcí, majú často charakter jednorazových zásahov, sú nesystematické a hasia väčšinou problémy, ktoré už prepukli, bez preventívneho prvku a teda bez zabraňovaniu vzniku krízových situácií u jednotlivcov a rodín v budúcnosti. Nezriedka sú realizované rôznymi subjektmi (obcou, miestnym občianskym združením, školou) bez vzájomnej koordinácie či prepojenosti aktivít. Pôvodne masívne naštartované komunitné centrá v súčasnosti v mnohých lokalitách slúžia buď ako kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov, sú využívané na sporadické a nepravidelné kultúrne či športové podujatia alebo v mnohých prípadoch úplne zanikli.

 

Komunitné centrá

Komunitné centrá ako centrá komplexných služieb predstavujú snahu vyvinúť a zaviesť do praxe prístupy, ktoré sú odpoveďou na vyššie uvedené potreby: potrebu lokálne dostupných a rôznorodých služieb, potrebu kvalitnej sociálnej ako aj  komunitnej práce vo vylúčených rómskych lokalitách, potrebu informácií, poradenstva a politík pre obce, ktoré problém riešia a potrebu plánovať, koordinovať a prepájať užitočné prístupy a aktivity na miestnej úrovni.

 

Pomáhame ľuďom mať možnosť žiť inak

Komunitné centrá sa spolu s miestnou samosprávou a terénnymi sociálnymi pracovníkmi snažia zmierniť zložitú situáciu ľudí, ktorí žijú v rómskych osadách. Dlhodobý život v sociálnom vylúčení, bez zamestnania, v absolútne nevyhovujúcich bytových a hygienických podmienkach, v neustálom odmietaní zo strany okolitej spoločnosti vedie k pasívnemu zotrvávaniu v živote v chudobe a nevideniu možností, ako sa z nej vymaniť.

Cieľom činnosti Komunitných centier je pomôcť našim klientom prelomiť začarovaný kruh sociálneho vylúčenia, ukázať im možné cesty, ako z neho von a pomôcť im naštartovať svoj život pozitívnym smerom.

 

Služby poskytované Komunitnými centrami:

?>