PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

 

Nedostatočné vzdelanie a nízka kvalifikácia obyvateľov sociálne vylúčených rómskych lokalít je jednou z hlavných bariér pre ich začlenenie sa do spoločnosti. Deti, vyrastajúce v sociálne vylúčených lokalitách automaticky reprodukujú vzorce správania a hodnoty svojich rodičov, privykajú si na život na sociálnom dne, nerozvíjajú svoje nadanie, chýbajú im pozitívne vzory. Nedokážu sa „sami od seba“ začleniť medzi vrstovníkov. Nepodnetné prostredie, nedostatok motivácie k vzdelávaniu, diskriminácia v školstve a nepripravenosť škôl na vzdelávanie týchto detí  ich vo väčšine prípradov vyraďuje z hlavného vzdelávacieho prúdu. Preradenie do špeciálnych škôl a tried má potom za následok  rezignáciu detí na osobný rozvoj a na snahu zapojiť sa do spoločnosti. Vzdelanie pritom hrá kľúčovú úlohu v procese začleňovania sa do spoločnosti a je jedinou možnosťou ako vystúpiť zo života v sociálne vylúčenej lokalite.

Program Individuálneho doučovania a tútoringu pomáha deťom ohrozeným sociálnym vylúčením odstraňovať bariéry vo vzdelávaní a v osobnom rozvoji, akými sú napríklad nevyhovujúce zázemie k domácej príprave, nízke vzdelanie rodičov a niekedy aj ich nedostatočná schopnosť pomôcť deťom s prípravou do školy, absencia podnetov k vlastnému rozvoju, chýbanie pozitívnych vzorov a nevidenie alternatív voči životu v sociálne vylúčenej lokalite.

Metóda programu Dot:

Program sa uskutočňuje formou „jeden na jedného“. Sú vytvorené dvojice klient /dieťa/ - tútor /dobrovoľník/, čo zaručuje individuálny prístup ku klientovi a zohľadnenie jeho špecifických potrieb. Dvojica sa stretáva raz týždenne a spoločne sa venujú príprave na vyučovanie. Okrem toho tútor poskytuje dieťaťu príležitosti na rozvoj, ktoré sú pre deti zo sociálne vylúčených lokalít nedostupné (spoločné výlety, návšteva kina, spoločné aktivity detí a dobrovoľníkov v Komunitných centrách).

Ciele programu Dot:

  • zlepšenie študijných výsledkov detí
  • eliminácia predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky / opakovania ročníkov / preradenia na Špeciálnu základnú školu
  • úspešné prijatie detí na strednú školu 

Princípy programu DoT:

  • Klienti, rovnako ako tútori sú v programe dobrovoľne
  • V rámci stretnutí tútora s klientom je rovnako dôležitý ich OBSAH (napr. konkrétne učivo, ktoré sa s dieťaťom preberá) ako aj PROCES (vzťah, ktorý sa medzi dieťaťom a tútorom buduje)
  • Tútor nenahrádza dieťaťu rodiča – je pre dieťa pozitívnym vzorom, ale skôr v role staršieho súrodenca.
  • Tútor sa pri svojej práci riadi etickým kódexom programu, rovnako ako rodina a dieťa dodržujú podmienky účasti na programe DoT.

Zapojte sa aj vy!

 

Venujte Dve hOdiny Týždenne a staňte sa tútorom dieťaťu, ktoré potrebuje Vašu podporu! Pre viac informácií kliknite sem..

 

Ďakujeme:

 
?>