PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Služba pracovného a kariérneho poradenstva

 

Služba pracovného poradenstva je rozdelená do dvoch častí: na samotné pracovno-právne poradenstvo, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú dospelí v produktívnom veku, a na kariérne poradenstvo programu PROFI, teda programu predprofesijnej prípravy žiakov, opúšťajúcich základné školy a študentov stredných škôl.

Pracovno-právne poradenstvo je ponúkané všetkým práceschopným občanom, ktorí nemajú legálnu prácu alebo ich súčasná práca neuspokojuje, prípadne tým, ktorý majú na svojom pracovisku problémy a sami bez pomoci nie sú schopní ich riešiť.

Služba popri príprave na zamestnanie, či už uchádzača o konkrétne miesto alebo prípravy na samotný fakt byť zamestnaný, ponúka aj právne poradenstvo, sprostredkovanie legálneho zamestnania a pokiaľ je to potrebné aj asistenciu na pracovisku či v komunikácií so zamestnávateľom pred a po umiestnení klienta do zamestnania.

Služba rešpektuje odlišnosť jednotlivých klientov a ich potrieb a dokáže pružne reagovať na požiadavky toho ktorého klienta. Obsahuje ako ambulantnú, tak aj terénnu zložku. Vďaka spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, školami, obcou, vďaka vytvoreniu osobných väzieb na zamestnávateľov, ako aj vďaka nižšiemu počtu klientov je adresnejšia a ku klientovi ústretovejšia ako dokážu byť služby úradov práce či pracovných agentúr. Nevytvára však paralelnú štruktúru, ale naopak sa snaží nadviazať tam, kde pôsobnosť úradu práce končí a je s ním v neustálom kontakte.

 

Program PROFI je určený dospievajúcim deťom a mládeži, ktoré sa rozhodujú, akou životnou cestou sa budú ďalej uberať. Má za úlohu predstaviť človeku na prahu dospelosti, čo ho čaká, keď tento prah prekročí, ako aj predpokladané dôsledky jeho rozhodnutí. Ilustruje alternatívne cesty a životné stratégie. Hravou formou v triedach alebo v Komunitnom centre núti deti premýšľať o tom, čo ich čaká v budúcnosti, pokiaľ sa pre niektorú životnú cestu rozhodnú.

Druhou zložkou programu je príprava žiakov posledných ročníkov základných škôl na monitor a prijímacie pohovory na stredné školy z konkrétnych predmetov.

 

Kariérne poradenstvo časovo predchádza pracovnému. Zároveň však posilňovaním prvého menovaného by druhé malo byť čím ďalej, tým viac postrádateľné.

Služba pracovného a kariérneho poradenstva sa realizuje v Komunitných centrách:

?>