PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------


 

Venujte 2% organizácií Člověk v tísni – pobočka Slovensko

 

 

Organizácia Člověk v tísni – Slovensko bola založená v roku 2004 ako pobočka českej organizácie, ktorá pôsobí v 37 krajinách sveta. Člověk v tísni poskytuje humanitárnu a rozvojovú pomoc s cieľom pomáhať v krízových oblastiach a podporovať dodržiavanie ľudských práv vo svete. V Čechách a na Slovensku zároveň realizuje programy sociálnej integrácie, zamerané na riešenie situácie v „sociálnych getách“.

Slovenská pobočka pôsobí najmä v oblasti východného Slovenska, kde je koncentrovaných najviac vylúčených lokalít – tzv. rómskych osád. Hlavným cieľom našej činnosti je znižovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít.

Podľa expertných odhadov žije na Slovensku 320 000 Rómov, z toho približne 40% žije v segregovaných alebo separovaných osídleniach (tzv. rómskych osadách či sídliskach) vo vylúčení z väčšinovej spoločnosti. Život v sociálnom vylúčení so sebou prináša množstvo problémov, ktoré sa týkajú nevyhovujúcich podmienok bývania, nízkej úrovene vzdelanosti, vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti, nízkej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, chudoby, zadĺženosti and odkázanosti na štátnu sociálnu podporu.
 

Čo robíme?

Naša organizácia sa snaží pomôcť obyvateľom osád prelomiť začarovaný kruh sociálneho vylúčenia a naštartovať svoj život pozitívnym smerom. Medzi hlavné princípy našej činnosti patria:

 • Komplexnosť – keďže sociálne vylúčenie je tvorené súborom niekoľkých navzájom previazaných faktorov, na dosiahnutie zmeny a úspechu je potrebné eliminovať každý z nich a nemá význam riešiť len jeden aspekt sociálneho vylúčenia. Naše programy sa teda snažia komplexne postihnúť oblasť práce, bývania, vzdelávania, sociálnej politiky a ďalších.
 • Partnerstvá - aktívne zapájanie všetkých strán, riešiacich daný problém - orgánov miestnej samosprávy, inštitúcií, poskytovateľov sociálnych služieb a samotných Rómov

Pri svojej činnosti kombinujeme úroveň priamych služieb (pomoc konkrétnym jednotlivcom v konkrétnych lokalitách); so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky s cieľom zmeniť prostredie pre sociálne začleňovanie.

Programové priority organizácie

V súčasnosti vyvíjame aktivity v nasledovných oblastiach:

1. Program podpory vzdelávnia, ktorého cieľom je odstraňovanie bariér rómskych detí, mládeže a dospelých v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu

Aktivity programu:

 • Nízkoprahové programy a neformálne vzdelávanie v troch Komunitných centrách
 • Program DoT = individuálne doučovanie a tútoring detí
 • Výskumné aktivity
 • Vzdelávanie profesionálov a dobrovoľníkov, pracujúcich so znevýhodnenými deťmi a mládežou
 • Asistencia školám a samosprávam pri vytváraní inkluzávnych vzdelávacích programov
 • Advokačné aktivity – koordinácia koalície neziskových organizácií „Za rovnosť vo vzdelávaní“, zameraná na odstránenie segregácie rómskych detí na školách.

2. Program bývania – ktorého cieľom je hľadanie takých modelov rozvoja sociálneho bývania, ktoré budú spĺňať criteria rešpektovania lokálnych špecifík, ekonomickosti (vstupných aj prevádzkových nákladov), ekologickosti a aktívneho zapojenia cieľovej skupiny. 

Aktivity:
 • Modelová výstavba experimentálneho slameno-hlineného domu
 • Príručka pre samosprávy a individuálnych záujemcov o nízkonákladovú výstavbu  

3. Program zamestnanosti – zameraný na zvyšovanie zamestnanosti obyvateľov vylúčených rómskych lokalít

Aktivity:
 • Poskytovanie služby pracovného poradenstva (klientom, zamestnávateľom)
 • Program predprofesného a kariérneho poradenstva pre mládež
 • Asistencia obciam a samosprávam pri zakladaní sociálnych podnikov a obecných firiem
 • Výskumné aktivity (nechránená práca a obchodovanie s ľuďmi v kontexte rómskych lokalít)
4. Program podpory participácie – zameraný na zvyšovanie zapojenia obyvateľov vylúčených lokalít do občianskeho života a do tvorby lokálnych politík
Aktivity:
 • Facilitovanie procesov komunitného plánovania a organizovania
 • Komunitné aktivity
 • Podpora a príprava rómskych aktivistov

 

Komunitné centrá ako centrá komplexných služieb

Spojenie všetkých programov organizácie v rovnakom čase a v jednej lokalite predstavujú Komunitné centrá, ktoré sa snažia o dosiahnutie konkrétnych a reálnych zmien, následne využiteľných aj ako príklad riešenia pre iné obce.

Komunitné centrá pôsobia v obciach Petrovany, Sveržov a Roškovce a mikroregiónoch v blízkosti týchto obcí, v ktorých dlhodobý život v sociálnom vylúčení, bez zamestnania, v absolútne nevyhovujúcich bytových a hygienických podmienkach, v neustálom odmietaní zo strany okolitej spoločnosti vedie k pasívnemu zotrvávaniu v živote v chudobe a nevideniu možností, ako sa z nej vymaniť. Cieľom činnosti Komunitných centier je pomôcť našim klientom prelomiť začarovaný kruh sociálneho vylúčenia a ukázať im možné cesty, ako z neho von.

V  Komunitných centrách realizujeme nasledovné priame služby:
 • Nízkoprahový klub pre deti a mládež
 • Vzdelávacie aktivity - program doučovania a tutoringu detí
 • Pracovné a kariérne poradenstvo
 • Komunitné aktivity
 • Sieťovanie a asistencia inštitúciám a samosprávam pri vytváraní inkluzívnych programov a politík (napr. Komplexných stratégií lokálneho prístupu, inkluzívnych Školských vzdelávacích programov)
 • Asistencia zamestnávateľom našich klientov

 V Komunitných centrách v súčasnosti poskytuje každodenne tím 9 terénnych pracovníkov a viac ako 15 dobrovoľníkov služby vyše 200 klientom. Medzi naše posledné úspechy patrí 14 detí z obce Roškovce, ktoré si ako prvé za posledných 5 rokov podali prihlášky na stredné školy, Vďaka vašim 2% sa nám podarí pokračovať a udržať aktivity, ktoré zabraňujú ďalšiemu sociálnemu prepadu a umožňujú deťom, mladým a rodinám z rómskych osád dostať šancu na zmenu.

AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE ORGANIZÁCIÍ ČLOVĚK V TÍSNI?