PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Hlavné aktivity projektu

Zriaďovanie, prevádzka a sieťovanie Centier lokálneho pracovného poradenstva (CLPP), vznik a prevádzka Koordinačného centra CLPP, poradenská činnosť

V rámci projektu plánujeme zriadenie a zosieťovanie 15 CLPP. Činnosť CLPP je primárne zameriavaná na sprostredkovanie kontaktu medzi uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom. Zmyslom Siete CLPP je zefektívnenie činnosti jednotlivých Centier pomocou spoločnej databáze klientov a zamestnávateľov a ďalej predovšetkým tréningová a poradenská činnosť.

Zriadenie komunikačných centier pre terénnych sociálnych pracovníkov a ich zapájanie do Siete CLPP

V rámci projektu vznikne 8 spádových komunikačných centier pre terénnych sociálnych pracovníkov, slúžiacich pre zefektívnenie činnosti TSP a k rozšíreniu databáze potencionálnych zamestnancov do oblastí mimo pôsobnosť samotných CLPP.

Vyhľadávanie nových možností pre zamestnávanie Rómov na Slovensku a v zahraničí

Aktivity projektu budú kontinuálne zameriavané na posilňovanie zamestnanosti cieľových skupín nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Pre záujemcov o zamestnanie v zahraničí vzniknú informačné brožúry a bude im poskytnutá asistencia pred a krátko po nástupu do zamestnania.

Vytváranie podmienok pre uplatnenie mladých Rómov na trhu práce

Cieľom je podchytiť perspektívnu, ale zároveň aj ohrozenú skupinu mladých Rómov (chovanci detských domovov, študenti, absolventi), šíriť informácie o možnostiach uplatnení, pracovnom práve a motivovať k zvyšovaniu kvalifikácie a pracovnej mobilite. V rámci projektu také prebehne školenie odborných pracovníkov pedagogických zariadení.

Prevádzka komplexného centra zamestnaneckých služieb Krompachy

Cieľom je podpora a rozvoj modelového prístupu k integrovanému riešeniu nezamestnanosti na lokálnej úrovni. V rámci centra v súčasnosti funguje dvojročné odborné štúdium, výrobne montážna dielna pre znevýhodnené ženy a plánuje sa zriadenie ďalšej chránenej prevádzky. V priebehu projektu tu bude zavedená služba pracovného poradenstva a zriadená tréningová pracovná dielňa, slúžiaca pre realizáciu kurzov, zameriavaných na obnovu pracovných zručností.

Zriaďovanie a fungovanie obecných firiem

Obecné firmy predstavujú jednu z reálnych možností zlepšenia zamestnanosti cieľových skupín projektu v ich domovských lokalitách. V rámci projektu plánujeme prostredníctvom seminárov šíriť myšlienku zakladania obecných firiem ako jedného z najlepších možných spôsobov využitia vlastných zdrojov danej obce a možnosti zamestnania miestnych nezamestnaných. Pätici vybraných obcí bude nasledovne ponúknutá servisná a odborná podpora pri príprave a štartovaniu prevádzky obecných firiem. Ďalším z výsledkov aktivity bude manuál, zhrnujúci skúsenosti z vzniku a prevádzky obecných firiem, slúžiaci ako praktická a motivačná príručka.

Obhajoba potrieb alternatívnych priístupov k zamestnávaniu Rómov, kontinuálny rozvoj a zvyšovanie udržateľnosti Siete CLPP

Snahou je najmä šírenie idey pracovného poradenstva ako optimálneho prístupu, napomáhajúceho zvyšovať zamestnanosť v prostredí cieľových skupín projektu, s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržitelnosť a kvalitatívny ako aj kvantitatívny rozvoj týchto centier. V rámci projektu zároveň usilujeme o vstup do odbornej debaty na tému nezamestnanosti, pripomienkovanie aktuálnych dokumentov, obhajobu alternatívnych priestupov a poukazovanie na doterajšie pozitívne príklady.