PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Zapojené centrá lokálneho pracovného poradenstva (CLPP)

Hermanovce (okres Prešov)

Zakladateľom CLPP Hermanovce sú miestny obecný úrad a Nadácia Milana Šimečku. Centrum funguje od januára roku 2005. Projekt bol v roku 2005 finančne podporený z Fondu sociálneho rozvoja v rámci programu „Zvýšenie zamestnateľnosti skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie“. CLPP poskytuje občanom aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a individuálne pracovné poradenstvo. Okrem lokálneho pracovného poradenstva posilňuje projekt aj iné komunitné aktivity Nadácie Milana Šimečku v lokalite, zamerané na motiváciu mládeže zo segregovanej rómskej osady k štúdiu a na následné zvyšovanie jej možností uplatniť sa na trhu práce. Centrum pôsobí od jesene 2005 aj v obci Ražňany.

Kontakt:
Obecný úrad Hermanovce okr. Prešov
Iva Grejtáková, pracovná poradkyňa:

Lipany

CLPP Lipany predstavuje jednu z aktivít Rómskeho komunitného centra Lipany, prevádzkovaného Arcidiecéznou charitou Košice – Arcidiecézna charita Košice, Rómske komunitné centrum Lipany.Poslaním Arcidiecéznej charity Košice je poskytovanie verejnoprospešných činnosti formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych a výchovno-vzdelávacích služieb a ďalšej nevyhnutnej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Rómské komunitné centrum Lipany zriadené ADCH sa zameriava na rózne formy poradenstva a sociálnej práce. Lokálné centrum pracovného poradenstva v Lipanoch fungovalo od júla 2005 do decembra 2005 na bázi dobrovoľnickej práci aktivistov ADCH. Od januára 2005 bude financované v rámci projektu „CLPP – cesta vpred“ z programu PHARE.

Kontakt:
RKC Lipany, Kpt. Nálepku 19, Lipany, okr. Sabinov
Mgr. Marko Urdzik, manažér projektu: [email protected]

Kežmarok

CLPP Kežmarok prevádzkuje občianske združenie Komunita – miesto pre každého. Centrum vzniklo v januári roku 2004, a pôsobí v rámci okresu Kežmarok. Občianske združenie Komunita – miesto pre každého vzniklo v roku 2002 ako občianska iniciatíva obyvateľov obcí Huncovce, Veľká Lomnica, Rakúsy a Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Cieľom združenia je podporovať a organizovať aktivity zlepšujúce vzťahy medzi občanmi v jednotlivých obciach, najmä v obciach s rómskou menšinou. Združenie podporuje činnosti vedúce k zlepšeniu postavenia príslušníkov jednotlivých menšín v tomto regióne a k odstraňovaniu rozdielov medzi majoritou a rómskou minoritou.

Kontakt:
Starý trh 53, Kežmarok; [email protected]
Ing. Pavel Krajč, pracovný poradca:
Milan Polhoš, pracovný poradca:

Vranov nad Topľou

CLPP Vranov n. Topľou je súčasťou aktivít občianskeho združenia KVO Roma – Východ. Občianske združenie Kultúrna výchovna organizácia Roma – Východ vzniklo z podnetov romskej komunity vo Vranove nad Toplou. Realizuje preventívne programy pre deti a mládež z rómskej minority, organizuje kultúrna a športová podujatia. Centrum vzniklo v januári 2005, v roku 2005 bolo financované zo zdrojov FSR, od januára 2006 je financováno z programu PHARE.

Kontakt:
Rázusova 103, Vranov nad Topľou
Danka Kaliášová, pracovná poradkyňa:

Zborov (okres Bardejov)

CLPP Zborov funguje od počiatku roku 2005 v rámci činnosti obecného úradu Zborov. Od januára roku 2006 bude fungovať v rámci organizácie Člověk v tísni – pobočka Slovensko. Klientmi tohto Centrá sú najmä nezamestnaní z obce Zborov a iných obcí okresu Bardejov.

Kontakt:
Obecný úrad Zborov, Lesná 10, okr. Bardejov
Albín Cina, pracovný poradca:
Ing. Július Billý, pracovný poradca;

Krompachy

V priestoroch bývalého Múzea robotníckeho hnutia prevádzkuje občianske združenie Ľudia a perspektíva od roku 2004 komplexné centrum služieb zamestnanosti. V rámci svojich aktivít, ktoré sú zamerané najmä na otázku lokálnej zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných obyvateľov mesta a vzdelávania detí z prostredia sociálne exkludovaných rodín, centrum prevádzkuje aj tréningovú dielňu, určenú klientom Centier lokálneho pracovného poradenstva. V rámci týždenných tréningových pobytov tu majú možnosť obnoviť si svoje pracovné návyky, priučiť sa novým technológiám – najmä pri práci s drevom – a otestovať si tak podmienky plného pracovného nasadenia, ktoré ich čakajú pri návrate do pracovného procesu. Centrum ďalej pripravuje aj zriadenie služby pracovného poradcu a pripojenie do siete CLPP.

Kontakt:
Družstevná 4, 053 41 Krompachy
Anna Raková, koordinátorka centra,

Spišský Hrhov

V rámci projektu FEMA Centrum, koordinovanom miestnym Obecným úradom sa do siete pracovne poradenských centier priradilo aj poradenské centrum v Spišskom Hrhove. Projekt FEMA Centrum je zameraný najmä na zvyšovanie zamestnanosti žien v obci a regióne. Ďalši informácie o projekte FEMA Centrum nájdete na www stránkach obce: www.spisskyhrhov.sk

 

Kontakt:
FEMA Centrum, SNP 10, 053 02, Spišský Hrhov
Mária Richtarčíková

Komunikačné body

Od marca 2006 sa sieť pracovne poradenských centier rozrastá o 8 obcí, v ktorých vznikajú komunikačné body, slúžiace komunitným sociálnym pracovníkom najmä pre kontakt s pracovnými poradcami. 

 

Do projektu sa zapojili obce Lukov, Terňa, Soľ, Krivany, Ostrovany, Slavošovce, Mirkovce, Kecerovce a Moldava nad Bodvou. 

 

 

 

 

Komunitný sociálny pracovníci budú okrem svojej bežnej činnosti v rámci tohto projektu získavať aj potrebné informácie o klientoch, ktorí majú perspektívu zamestnať sa. Tieto informácie budú posúvať sieti centier pracovného poradenstva, ktorá ich spätne bude informovať o možnostiach zamestnania pre konkrétnych klientov. Komunikačné body sú zriaďované v lokalitách geograficky vzdialenejších od obvyklých komunikačných uzlov. Zriadením týchto komunikačných bodov chceme napomôcť znižovaniu nezamestnanosti v izolovaných lokalitách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?>