PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Základné informácie o projekte

Zamestnanosť marginalizovaných skupín obyvateľstva je čím ďalej väčšou mierou akcentovaná ako jeden z kľúčových faktorov riešenia problematiky sociálnej exklúzie. 

Dlhodobo nezamestnaní a často nedostatočne kvalifikovaní členovia sociálne vylúčených spoločenstiev sú často krát potencionálnymi zamestnávateľmi odmietaní či už z dôvodu špatných predchádzajúcich skúseností, hlboko zakorenených stereotypov alebo obáv zo zhoršenia vlastnej spoločenskej prestíže. Skúsenosti z prostredia komunitnej a terénnej práce ukazujú, že pri využití niektorých z metód týchto služieb, najmä individuálnej práce s klientom a asistencie vo styku s prostredím mimo komunitu, je možné práci nielen nájsť, ale aj ju pre daného klienta udržať a zabezpečiť tak aspoň určité zvýšenie životnej úrovne a spoločenského postavení jeho a jeho rodiny.

Snaha o vytvorenie efektívneho modelu spolupráce medzi klientom a centrom, sprostredkúvajúcim ponuku pracovných možností za aktívnej spolupráce ostatných zainteresovaných subjektov sa tak stala základným kameňom myšlienky projektu Centrá lokálneho pracovného poradenstva – nová služba pre marginalizované skupiny.

Projekt je podporený v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL na Slovensku - www.equalslovakia.sk