PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

ARO – Asociácia rómskych osád – mikroregionálne plánovanie pre zlepšovaní života Rómov v lokalite

Zámerom projektu bolo vytvoriť v troch clusteroch (Bardejovský, Košický a Vranovský) strategický plán ich rozvoja a pokúsiť sa o stmelenie týchto jednotlivých stratégií do súvislého celku. Hlavným cieľom bolo vytvorenie troch trvalo udržateľných funkčných mikroregionálnych partnerstiev na báze projektu Asociácie rómskych osád pre riešenie rozvoja lokálnych rómskych osád. Projekt nadväzoval na aktivity realizované v roku 2004, ktoré vytvorili zárodok medzisektorových partnerstiev na úrovni lokality a mikroregiónu.

Jedinečnosť projektu spočívala v tvorbe stratégií „zdola“, keďže proces plánovania je v kompetencii kľúčových hráčov v regiónoch. Čiastkovými cielmi bolo: vytvorenie strategických dokumentov rozvoja rómskych osád, vytvorenie komunikačných a koordinačných mechanizmov na úrovni clusteru aj regiónu, zlepšenie kompetencií koordinátorov, vytvorenie modelu pre okolité obce, vytvorenie materiálu pre použitie pri formulovaní regionálnej stratégie. Azda najzaujímavejším prvkom procesu bola formulácia potrieb v jednotlivých clusteroch a ich hierarchizácia (s badateľnými rozdielmi a špecifikami).

Okrem miestnych aktivistov a lídrov sa stretnutí zúčastňovali aj komunitný sociálni pracovníci jednotlivých obcí a zástupcovia samospráv, čím sa darilo zabezpečovať princíp partnerstiev na obecnej úrovni ako aj priechodnosti a kompatibility s jednotlivými obecnými koncepciami a stratégiami.

Obce zahrnuté do projektu:

Realizácia projektu bola ukončená v decembri 2005, výstupné materiály boli spracované na jar 2006.

Donori, partnerstva:

Výber z výstupov projektu:

Vstupné tabuľky projektu

Súhrn a vízie