PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Program PHARE: Projekt „CLPP – cesta vpred“

Projekt zaistil ďalšie fungovanie Centier lokálneho pracovného poradenstva v Kežmarku, Hermanovciach, Vranove nad Topľou, Lipanoch a v Zborove od januára do polovice septembra roku 2006. Cieľom projektu bolo zníženie nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, so zreteľom na osoby postihnuté sociálnym vylúčením v ohrozených lokalitách. Hlavným prostriedkom k dosianhutiu stanoveného cieľa bola činnosť existujúcej Siete centier lokálneho pracovného poradenstva, zameraná na zvyšovanie zamestnateľnosti, získavanie mäkkých zručností a sociálnu integráciu cieľovej skupiny prostredníctvom individuálnej pracovnej asistencie .

Činnosť Centier bola aj v tomto projekte zameraná hlavne na pracovné poradenstvo. Projekt pracoval s cieľovou skupinou dlhodobo nezamestnaných, predovšetkým jednotlivcami a skupinami osôb, postihnutými sociálnym vylúčením. Inovatývnym prvkom tohto projektu bolo najmä rozšírenie služieb individuálnej pracovnej asistencie, tvorba individuálnych plánov pre nezamestnaných dle potrieb a požiadavkov klientov a rozvíjanie mäkkých zručností podľa individuálnych potrieb klientov prostredníctvom realizácie interkultúrneho vzdelávania.

Zhrnutie výstupov projektu naleznete ZDE.

Donori:

Financovaného v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie, Položka rozpočtu SR 2003-004-995-03-11.

Partneri:

Nadácia Milana Šimečku, KVO Roma – Východ, ADCH Košice, Komunita – miesto pre každého.