PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Komunitné centrum Roškovce

Roškovce v okrese Levoča sú súčasťou obce Doľany, od ktorej sú však priestorovo a aj sociálne oddelené.  Sú lokalitou, v ktorej žijú výhradne Rómovia. Viac ako polovicu obyvateľov tvoria deti a mladí do 18 rokov. V Roškovciach je vysoká miera nezamestnanosti; väčšina rodín je v hmotnej núdzi; podmienky bývania nevyhovujú základným hygienickým ani technickým štandardom; vzdelanostná úroveň obyvateľov je veľmi nízka – ukončené stredoškolské vzdelanie nemá v obci nikto; priepasť medzi majoritou a Rómami z Roškoviec je zdanlivo neprekonateľná.

Aby sme obyvateľom Roškoviec pomohli s odstraňovaním menovaných bariér, ktoré im bránia participovať na živote väčšinovej spoločnosti, zriadili sme v obci v marci 2006 Komunitné centrum.

Naše ciele:

Poskytované služby:

Vzhľadom k vekovému rozvrstveniu obyvateľov Roškoviec sú našou primárnou cieľovou skupinou deti. Pre ne prevádzkujeme nízkoprahový klub, realizujeme doučovanie, vzdelávacievoľnočasové aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť každý pracovný deň v týždni.

Dospelí obyvatelia majú možnosť využívať služby individuálneho sociálneho poradenstva. Do činnosti centra sa zapájajú pri jednorázových aktivitách dobrovoľnou spoluprácou a majú možnosť sa podieľať aj na bežných aktivitách pre deti. 

             

Kontakt:

Komunitné centrum Roškovce

Roškovce 48; 053 02 Doľany

Koordinátor centra:

Komunitní pracovníci:

 

Ďalšie informácie o KC Roškovce:

 

           

?>