PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Zodpovednosť Rómov v komunálnej politike

 Cieľom projektu bolo dosiahnuť zvýšenie zastúpenia rómskych lídrov okresu Bardejov v lokálnej samospráve.

Aktivitami projektu sme chceli poskytnúť vybraným rómskym neformálnym lídrom priestor na sebarealizáciu a rozvoj schopností pôsobiť v komunálnej politike. V priebehu projektu sme sa usilovali o ich nasmerovanie k aktivitám smerujúcim k získavaniu zručností ovládať  nástroje a možnosti miestnej samosprávy k prospechu celej komunity ale aj obce v ktorej by perspektívne po komunálnych voľbách pôsobili. V spolupráci s komunitami a inštitúciami sme sa snažili vyberať najvhodnejších kandidátov, ktorí boli zapájaní do projektu. Dôraz sme kladli na ich doterajšiu snahu, ktorú vyvíjali vo svojich lokalitách a tiež aj na ich dôslednosť. Projekt nepracoval len s už existujúcimi, v minulých aktivitách (projekt Nie sme zlí) nalezenými lídrami, ale orientoval sa aj na hľadanie nových silných autorít v rómskych lokalitách.

Projekt bol realizovaný v lokalitách okresu Bardejov, v obciach zapojených do Asociácie rómskych osád (Zborov, Petrová, Cigeľka, Frička, Hrabské, Lenártov, Sveržov...).

 

 Špecifické ciele:

 Výber odpovedajúcich aktivistov v konkrétnych lokalitách

 Zapojenie aktivistov identifikovaných v predchádzajúcich realizovaných projektoch

 Rozvinutie komunikačných  schopností a  zručností u nádejných lídrov.

 Podpora kandidatúry jednotlivých aktivistov v konkrétnych lokalitách

 Podpora predvolebnej kampane v rámci aktivít.

 Zvýšenie podielu Rómov v miestnych zastupiteľstvách

 Facilitácia práce úspešne zvolených kandidátov

 Medializácia priebehu a výstupov projektu; medializácia úspešnosti jednotlivých kandidátov

 

Doba trvania: 1.7.2006 - 28.2.2007

 

 

Partneri:

Informačné a poradenské centrum (ICRA), Bardejov

OZ Róma Budúcnosť, Zborov

Komunitné centrum Zborov

Donor:

 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v rámci programu Občan v komunálnych voľbách (Komunálne voľby 2006)

Výber zo záverečnej správy projektu