PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Nie sme zlí

Plánom podporeného projektu bolo v rómskych komunitách naštartovať proces postupného uvedomovania si zodpovednosti Rómov za vlastný osud, ako aj osud svojich blízkych.

Do realizácie projektu boli prizvaní Rómovia – partneri z troch regiónov s ktorými už naša organizácia mala dobré skúsenosti jednak s rómskou komunitou a jednotlivcami, jednak so samosprávami. Zároveň to boli lokality v ktorých v minulosti fungovali aktivity ARO – asociácie rómskych osád. Išlo o lokality okresov Bardejova, Vranova nad Topľou a Košice – okolie.  

Hlavným cieľom projektu bolo: Pripraviť potenciál rómskych aktivistov pre prácu v obecných samosprávach

Zrealizovaním školení, stretnutí, seminárov a workshopov sa nám podarilo zvýšiť schopnosť predstaviteľov rómskej komunity efektívnejšie sa zapájať do riešení problémov komunity. V náväznosti na to boli pre oslovené komunity spracované strategické plány rozvoja rómskych komunít, ako programové dokumenty odrážajúce skutočný stav a potreby v dotknutých lokalitách.

Zároveň sa v decembri 2005 realizovalo stretnutie s predstaviteľmi štátnych a mimovládnych inštitúcií, ktorého účelom bolo predstaviť týchto aktivistov organizáciám a inštitúciám ako potencionálnych partnerov.

Prostredníctvom spomenutých aktivít sa nám, podľa nášho názoru podarilo naplniť aj čiastkové ciele projektu:

1. Zmobilizovať potenciál aktívnych občanov – Rómov

2. Vytvoriť poradný orgán pre samosprávu z radov aktívnych občanov – Rómov

3. Vytvoriť  strategické plány intervencie v lokálnej politike

4. Pripraviť samosprávy pre uzatváranie partnerstiev s organizáciami komunít  prostredníctvom aktívnych občanov

5. Pripraviť členov poradných orgánov pre samosprávu na prácu v samospráve a jej orgánoch

Výstupom projektu sú  jednotliví aktivisti i predstavitelia MVO zaškolení v oblasti práce v samospráve,  Rómovia pripravení občiansky sa zapájať do samosprávnych procesov, aktivisti schopní  zmierňovať  napätia medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom.

O úspešnosti projektu svedčí aj skutočnosť, že v aktivitách v oblasti angažovania sa v samospráve pokračujeme s vybranou skupinou Rómov naďalej v ďalšom projekte, ktorého cieľom bude samotná príprava občiansky aktívnych Rómov na voľby do samospráv a účasť vo volebných komisiách.

Realizácia projektu: máj 2005 – máj 2006

Donor:

 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci programu Projekt malých grantov 2005 – podpora občianskej participácie a aktivít Dekády inkluzie Rómov 2005 - 2015