PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Prevencia obchodu s ľuďmi so špeciálnym zameraním na dievčatá, vyrastajúce v inštitucionálnej starostlivosti

Problém obchodovania s ľuďmi sa nevyhýba ani našej krajine a ako sa v poslednej dobe ukazuje, mimoriadne ohrozenou skupinou je práve mládež opúšťajúca detské domovy a reedukačné zariadenia. Hoci riziko, že sa stanú obeťou, sa nedá úplne odstrániť, zámerom projektu Prevencia obchodovania s ľuďmi, vykorisťujúcej práce, vrátane prostitúcie so špeciálnym zameraním na mládež v zariadeniach ústavnej starostlivosti v SR a ČR bolo podniknúť kroky k jeho minimalizácií.

Cieľom programu bola prevencia obchodu s ľuďmi, so špeciálnym dôrazom na skupinu mládeže vyrastajúcej v inštitucionálnej starostlivosti. Projekt prebiehal vo viacerých detských domovoch a reedukačných zaradeniach v Českej republike a na Slovensku a pozostával z prevenčných besied, výskumu, tréningu pre zamestnancov detských domovov a reedukačných zariadení, tvorby pracovných listov pre prácu s mládežou a prípravy prevenčných predmetov pre mládež odchádzajúcu zo zariadení ústavnej starostlivosti.

Materiály na stiahnutie:

Projekt prebiehal v rokoch 2007-2008.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore z programu DAPHNE II Európskej Komisie a Slovensko-českého ženského fondu. 

?>