PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Podpora rómskej reprezentácie

Výstupy projektu nájdete v sekcii PRÍRUČKA LPSI  na tomto webe.

V rámci projektu vznikla aj príručka Marginalizované rómske komunity a lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie


 

Podpora budovania občianskej spoločnosti ako priestoru pre zviditeľňovanie marginalizovaných a ohrozených komunít. Posúvanie rómskych komunít z role pasívnej cieľovej skupiny do role aktívnych participantov na procese spoločenského rozvoja prostredníctvom mobilizácie rómskych občianskych aktivistov.

Ciele:

vytvoriť sieť aktívnych, vyškolených a spolupracujúcich rómskych aktivistov, kooperujúcich so štruktúrou Fondu sociálneho rozvoja a ostatnými lokálnymi akčnými skupinami a podporovať možnosť ich zapájania do prípravy lokálnych/regionálnych plánov sociálneho rozvoja a ďalších relevantných dokumentov, ako aj do procesu komunitného plánovania,

pilotne realizovať aktivity, smerujúce k podpore jednotlivcov z marginalizovaných etnických skupín s cieľom reprezentovať a zastupovať záujmy ich komunít a vytvárať funkčný systém technickej asistencie, zameranej na ich záujmy,

prostredníctvom zvýšenej participácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v štruktúrach FSP iniciovať rozšírenie aktivít FSR smerom k týmto komunitám,

šíriť metodológiu a pozitívne skúsenosti z realizácie projektu do agendy ÚSVPRK a zaistiť finanční udržateľnosť aktivít projektu

Aktivity:

sieťovanie rómskych aktivistov,

teoretická podpora rómskych občianskych aktivistov v lokálnych partnerstvách sociálnej inklúzie,

školenia rómskych občianskych aktivistov,

vyjednávanie s inštitúciami s cieľom posilnenia pozície rómskych občianskych aktivistov,

technická asistencie pri podpore aktivít a motivácie rómskych občianskych aktivistov

Partnerstvo – 27 Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia

Donor: CEE Trust – Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, http://www.ceetrust.org/