PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Klúč ke zmene

Člověk v tísni, pobočka Slovensko realizoval od januára do októbra 2007 projekt Kľúč ke zmene, zameraný na zníženie nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, so zreteľom na osoby postihnuté sociálnym  vylúčením v ohrozených lokalitách.

Aktivity projektu boli prepojené s činnosťou Centier lokálneho pracovného poradenstva, zameranou na zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnatelnosti a rozvíjanie komunikačných zručností cieľovej skupiny prostredníctvom individuálnej pracovnej asistencie.

Cielom projektu bolo poskytovanie služieb pracovného poradenstva v CLPP, rozvíjanie komunikačných  zručností podľa individuálnych potrieb klientov a celkové znižovanie sociálnej segregácie prostredníctvom individuálnej pracovnej asistencie.

Projekt, zameraný na cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných, najmä Rómov, na jednotlivcov a skupiny osôb, postihnuté sociálnym vylúčením, bol realizovaný v obci Zborov, mestskej časti Bardejov - Poštárka a okolitých obciach. Projekt nadväzuje na doterajšiu činnosť organizácie v lokalitách pôsobnosti a túto činnosť rozširuje o ďalšie aktívity. 

V priebehu projektu sa podarilo nájsť prácu 64 osobám z celkom 106 klientov, ktorí prejavili záujem o spoluprácu s pracovnými poradcami.

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci programu Bohatí duchom.