PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

Partnerstvo sociálnej inklúzie je nezávislá organizácia združujúca široké spektrum miestnych aktivistov, organizácií a inštitúcií s cieľom zlepšovať sociálnu situáciu svojho regiónu.

Hlavnou úlohou partnerstva sociálnej inklúzie je vytvárať aktivity, ktoré prispievajú ku zlepšovaniu sociálno-ekonomickej situácie ľudí trpiacich akoukoľvek formou sociálneho vylúčenia a chudoby. Lokálne partnerstvá  sú postavené na princípoch partnerstva, aktivity „zdola nahor“ a solidarity

Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie sú zakladané zväčša na úrovni okresov. Ku 1.6.2007 na Slovensku existuje 26 lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie. Vznik všetkých bol iniciovaný a je podporovaný Fondom sociálneho rozvoja.

LPSI Banskobystrického kraja

LPSI Košického kraja

LPSI Prešovského kraja 

LPSI Nitrianského kraja

LPSI Žilinského kraja

 

Fond sociálneho rozvoja je organizácia zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a poskytujúca finančnú podporu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu pre projekty  zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a podporu sociálnej inklúzie vylúčených skupín.

Ľudia žijúci v marginalizovaných rómskych komunitách sú jednou z prioritných cieľových skupín Fondu sociálneho rozvoja. Dôkazom je i postavenie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorý v štruktúrach fondu zastáva úlohu strategického partnera. 

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ako strategický partner Fondu sociálneho rozvoja, má právo nominovať svojho zástupcu do každého z existujúcich lokálnych partnerstiev.