PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

ZÁSTUPCOVIA ÚRADU V LOKÁLNYCH PARTNERSTVÁCH

Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie združujú zástupcov širokého spektra organizácii zasadzujúcich sa za zmierňovanie dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia ľudí v regióne.

Téma riešenia problémov ľudí  z marginalizovaných rómskych komunít je v lokálnom partnerstve garantovaná nominovaným zástupcom Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej ÚSVRK). Prítomnosť zástupcu ÚSVRK, jeho postavenie v orgánoch lokálneho partnerstva a rozsah vzájomnej spolupráce je definovaný dohodou o spolupráci