PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

OBLASTI ČINNOSTI  /  LINKY

Bývanie

Dokumenty

- Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v roku 2007

Rámcový materiál vydaný MVRR SR o možnosti financovania aj obecných nájomných bytov nižšieho štandardu.

 

- Postupy prípravy a vzorové projekty výstavby bytov nižšieho štandardu

Metodická publikácia pre miestne samosprávy pojednávajúca o problematike bývania sociálne slabších skupín obyvateľstva, osobitne rómskych komunít.

 

- Riešenie problémov bývania marginalizovaných skupín formou výstavby a správy obecných nájomnách bytov nižšieho štandardu

Publikácia v krátkosti sumarizuje prístupy realizácie výstavby pre marginalizované skupiny obyvateľstva a ponúka balík užitočných informácie pre obce, ktoré sa rozhodli stavať.  

 

- Právne nástroje výstavby, prideľovania a správy obecných nájomných bytov nižšieho štandardu

Publikácia ponúka okrem analýzy právnych nástrojov i súbor vzorových dokumentov a zmlúv.

Linky

- Regionálne koncepcie sociálno-ekonomickej inklúzie Rómov

Regionálne koncepcie pre obdobie rokov 2007 – 2013 zohľadňujúce prierezový charakter problematiky v rámci krajov s najvyšším zastúpením sociálne vylúčených rómskych komunít – teda Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.

 

- Rómska verejná politika

Stránka ponúka najviac ucelený prehľad právnych predpisov a dokumentov, ktorý na Slovensku momentálne existuje.

 

- Program Polis

Stránka ponúka inšpiráciu o Programe sociálnej integrácie, ktorý v Českej republike realizuje organizácia Člověk v tísni.

 

- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Stránka ministerstva, ktoré je kompetenčne zodpovedné za politiku rozvoja bývania v SR.

 


 

 

Vzdelávanie

Dokumenty

- Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania

Vládny materiál pojednávajúci o vládnej stratégii v oblasti vzdelávania.

 

- Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok

Výstupy projektu, ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie a následné zavedenie integrovaného modelu vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, prevažne z rómskych rodín žijúcich v osadách.

 

- Zlepšenie podmienok sebarealizácie Rómov vo vzdelávacom systéme

Výstupy projektu, ktorého súčasťou bolo rozvíjanie modelu prípravných tried, intenzívnej celodennej starostlivosti a alternatívneho vzdelávacieho systému, posilňujúceho základné vzdelanie rómskych detí zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia.

Projekt sa zameriaval aj na podporu prípravy učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych študentov a na prípravu asistentov učiteľov.

 

- Metodický pokyn k zavedeniu profesie asistent učiteľa v predškolských zariadeniach, v základnej škole a v špeciálnej základnej škole č. 1631/2002-sekr. vydaný MŠ SR dňa 26.8.2002

Rámcový dokument, ktorý obsahuje návod ako postupovať pri zavádzaní pozície asistenta učiteľa na škole.

 

- Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Správa, ktorá poskytuje výstupy z rozsiahleho dotazníkového prieskumu rómskych rodín a rómskych spoločne hospodáriacich domácností na Slovensku. Správa obsahuje i state zamerané na základné východiská v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

 

- Operačný program Vzdelávanie

Rámcový dokument, ktorý definuje možnosti pomoci štrukturálnych fondov  pre financovanie projektov zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v Slovenskej republike. Operačný program obsahuje i samostatné opatrenie na zlepšovanie vzdelanostnej úrovne ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. 

Linky

- Dávky štátnej sociálnej podpory

Dávkový informačný servis (DIS) Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje  informácie o dávkach v systéme štátnej sociálnej podpory, o dávke v hmotnej núdzi, dávke v nezamestnanosti.

           - Dekáda začleňovania Rómov 2005 – 2015

Základné informácie o nadnárodnom programe Dekáda začleňovania Rómov 2005-2015, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. 

 

- Rómsky vzdelávací fond

Organizácia, ktorej hlavným cieľom je prispievať ku zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. Organizácia vznikla z iniciatívy Dekády začleňovania Rómov.

 

- Regionálne koncepcie sociálno-ekonomickej inklúzie Rómov

Regionálne koncepcie pre obdobie rokov 2007 – 2013 zohľadňujúce prierezový charakter problematiky v rámci krajov s najvyšším zastúpením sociálne vylúčených rómskych komunít –teda Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.

 

- Rómska verejná politika

Stránka ponúka najviac ucelený prehľad právnych predpisov a dokumentov, ktorý na Slovensku momentálne existuje. 

 

- Program Polis

Stránka ponúka inšpiráciu o Programe sociálnej integrácie, ktorý v Českej republike realizuje organizácia Člověk v tísni.

 

- Ministerstvo školstva SR

Stránka ministerstva, ktoré je kompetenčne zodpovedné za politiku vzdelávania a výchovy v SR. 


 

 

Zamestnanosť

Dokumenty

- Metodológia založenia a prevádzky Aktivačného podniku

Návod na založenie aktivačného podniku. Dokument obsahuje množstvo príkladov z praxe.

 

- Prekážky pri zvyšovaní zamestnanosti Rómov na Slovensku - Pracovná verzia

Analýza rámcových podmienok zamestnávania Rómov v podmienkach SR. Materiál sa zameriava i na krátky opis podmienok v minulosti. 

 

- Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Správa, ktorá poskytuje výstupy z rozsiahleho dotazníkového prieskumu rómskych rodín a rómskych spoločne hospodáriacich domácností na Slovensku. Správa obsahuje i state zamerané na základné východiská v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

 

- Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Rámcový dokument, ktorý definuje možnosti pomoci štrukturálnych fondov  pre financovanie projektov zameraných zvyšovanie zamestnanosti a  znižovanie sociálneho vylúčenia.  Operačný program obsahuje i samostatné opatrenia zamerané na pomoc ľuďom žijúcim v marginalizovaných rómskych komunitách.  

Linky

- Dávky štátnej sociálnej podpory

Dávkový informačný servis (DIS) Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje  informácie o dávkach v systéme štátnej sociálnej podpory, o dávke v hmotnej núdzi, dávke v nezamestnanosti.

 

- Dekáda začleňovania Rómov 2005 – 2015

Základné informácie o nadnárodnom programe Dekáda začleňovania Rómov 2005-2015, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie sociálno-ekonomickeých podmienok ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

- Regionálne koncepcie sociálno-ekonomickej inklúzie Rómov

Regionálne koncepcie pre obdobie rokov 2007 – 2013 zohľadňujúce prierezový charakter problematiky v rámci krajov s najvyšším zastúpením sociálne vylúčených rómskych komunít –teda Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.

 

- Rómska verejná politika

Stránka ponúka najviac ucelený prehľad právnych predpisov a dokumentov, ktorý na Slovensku momentálne existuje. 

 

- Program Polis

Stránka ponúka inšpiráciu o Programe sociálnej integrácie, ktorý v Českej republike realizuje organizácia Člověk v tísni.

 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Stránka ministerstva, ktoré je kompetenčne zodpovedné za politiku zamestnanosti v SR.

 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny.


 

 

Zdravie

Dokumenty

- Výnos ministerstva zdravotníctva o poskytovaní dotácii v pôsobnosti ministerstva

Rámcový dokument, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Linky

- Dávky štátnej sociálnej podpory

Dávkový informačný servis (DIS) Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje  informácie o dávkach v systéme štátnej sociálnej podpory, o dávke v hmotnej núdzi, dávke v nezamestnanosti.

 

- Dekáda začleňovania Rómov 2005 – 2015

Základné informácie o nadnárodnom programe Dekáda začleňovania Rómov 2005-2015, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie sociálno-ekonomickeých podmienok ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

- Regionálne koncepcie sociálno-ekonomickej inklúzie Rómov

Regionálne koncepcie pre obdobie rokov 2007 – 2013 zohľadňujúce prierezový charakter problematiky v rámci krajov s najvyšším zastúpením sociálne vylúčených rómskych komunít –teda Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.

 

- Rómska verejná politika

Stránka ponúka najviac ucelený prehľad právnych predpisov a dokumentov, ktorý na Slovensku momentálne existuje.  

 

- Program Polis

Stránka ponúka inšpiráciu o Programe sociálnej integrácie, ktorý v Českej republike realizuje organizácia Člověk v tísni.

 

- Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránka ministerstva, ktoré je kompetenčne zodpovedné za politiku podpory zdravia v SR.