PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

NA STIAHNUTIE:

- Marginalizované rómske komunity a lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie

Príručka pre zástupcov Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorá v krátkosti objasňuje poslanie lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vysvetľuje význam zástupcu ÚSVRK v lokálnych partnerstvách a pojednáva o personálnej a finančnej udržateľnosti lokálnych partnerstiev.

Príručka je základným materiálom pre zástupcov ÚSVRK v lokálnych partnerstvách.

Publikácia vznikla v rámci projektu Roma representatives strengthening, podporenom vďaka Trust for civil Society in Central and Eastern Europe - CEE TRUST

- Memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a Fondom sociálneho rozvoja

Memorandum vymedzuje rozsah spolupráce medzi oboma inštitúciami. Patrí medzi rámcové dokumenty.

- Dohoda o spolupráci medzi Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie

Vzor dohody, ktorý podpisuje Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity s jednotlivými lokálnymi partnerstvami sociálnej inklúzie. Patrí medzi rámcové dokumenty.

- Zoznam zástupcov ÚSVRK v lokálnych  partnerstvách

Zoznam zástupcov, na ktorých kontakt je možné získať na ÚSVR

- Výnos ministerstva zdravotníctva o poskytovaní dotácii v pôsobnosti ministerstva

- Metodológia založenia a prevádzky Aktivačného podniku

- Prekážky pri zvyšovaní zamestnanosti Rómov na Slovensku - Pracovná verzia

- Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

- Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

- Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania

- Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok

- Zlepšenie podmienok sebarealizácie Rómov vo vzdelávacom systéme

- Operačný program Vzdelávanie

- Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v roku 2007  

- Postupy prípravy a vzorové projekty výstavby bytov nižšieho štandardu

- Riešenie problémov bývania marginalizovaných skupín formou výstavby a správy obecných nájomných bytov nižšieho štandardu

- Právne nástroje výstavby, prideľovania a správy obecných nájomných bytov nižšieho štandardu

- Zoznam lokálnych partnerstiev