PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 
Komunitné centrum Roškovce : O schod vyššie.
 
Obecne prospešná spoločnosť Člověk v tísni aj počas školského roku ponúka školákom i z Roškoviec aktivity pre trávenie voľného času.
S podporou Nadácie pre deti Slovenska mali školáci aj predškoláci už počas prázdnin možnosť navštevovať Letnú školu a Predškolský klub, zúčastňovať sa Prázdninových súťaží a zábavísk i výletov so stanmi.
Všetky tieto aktivity spadajú pod projekt s názvom O schod vyššie, ktorý sa realizuje v rámci Grantového programu Hodina deťom. Spoločným cieľom je podporiť osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí vo voľnom čase.
 
Od začiatku prázdnin prebiehala v komunitnom centre príprava detí predškolského veku na vstup do základnej školy, pričom konkrétne úlohy vychádzajú z redukovaných učebných osnov pre nultý ročník ZŠ. V tomto krátkom čase prípravy chceme tiež zistiť úroveň zrelosti detí a pomôcť im zvládnuť nadchádzajúce obdobie mladšieho školského veku.
 
Letná škola ponúkla pre školákov kurzy nemeckého jazyka pod vedením lektorky - dobrovoľníčky Esther Nieft z nemeckého Chemnitzu. Okrem rozvíjania slovnej zásoby a gramatiky cudzieho jazyka sa záujemcovia učili o reáliách Nemecka a nemecky hovoriacich krajín.
 
Dobrovoľníčka Andrea Lvová s priateľmi pripravili pre roškovských mladých skupinový výcvik v prírode spojený so stanovačkou. Dôraz bol kladený najmä na princíp zodpovednosti jednotlivca za skupinu. Výstupom tejto aktivity bola prezentácia naučených zručností, ktoré predviedli v KC v Roškovciach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Od počiatku školského roka je neodmysliteľnou aktivitou Komunitného centra v Roškovciach je každodenné popoludňajšie doučovanie, v priebehu ktorého si deti píšu domáce úlohy, opakujú si v škole preberané učivo a pripravujú sa na nasledujúci deň.

Pre ďalší rozvoj vedomostí a zručností detí centrum ponúka i neformálne vzdelávanie prostredníctvom rôznych spoločenských hier, vzdelávacích krúžkov (cestovateľský, čitateľský, krúžok cudzích jazykov), krúžku ručných prác (makrame, štrikovanie) a rôznych športových hier (hokej, futbal).

V rámci projektu o Schod vyššie navštevuje roškovské komunitné centrum tiež skúsený arterapeut Mgr. Pavol Urda, ktorý pracuje so skupinou detí vo veku 6-10 rokov. Svojou prácou sa snaží zmierňovať následky patologických javov pôsobiacich na deti v ich rodinnom prostredí.